Contact

Congress Secretary:

Research Assistant Menekşe ÇİÇEK

Research Assistant Fatma DAHIN

Research Assistant Çağla ODUNCULAR

Research Assistant Cansel USLU

Research Assistant Hüseyin GÜNSÜZ

  • Mail: iduiccdss@gmail.com
  • Twitter: https://twitter.com/iccdss
  • Facebook: https://www.facebook.com/iccdss/
  • Instagram: https://www.instagram.com/iccdss/